CLB of centrum voor leerlingbegeleiding

Vanaf 12/05/2020 zijn de CLB-gebouwen terug open en wordt er gewerkt met een permanentiesysteem.

Bereikbaarheid CLB in tijden van het Coronavirus mei 2020

Alvast bedankt!Voor dringende zaken 
kan u contact opnemen met de hoofdzetel te Oudenaarde op 055/33 74 70.

 

Centrum voor LeerlingBegeleiding

Consultatiekabinet Zottegem
Wurmendries 44

Telefoon: 09/ 360 14 15

 

DOELSTELLINGEN EN WERKING

Het CLB-Centrum heeft een begeleidende functie in het schoolgebeuren vanaf het kleuteronderwijs tot en met de intrede in het beroepsleven.

De begeleiding omvat :

– het helpen bij leer- gedrag- en opvoedingsmoeilijkheden
– het raadgeven bij studie- en beroepskeuze
– het geven van allerhande inlichtingen
– het medisch schooltoezicht.

Iedereen kan zich tot het CLB wenden om raad en advies te vragen.
In het bijzonder :

– alle leerlingen
– de ouders of degenen aan wie de kinderen zijn toevertrouwd
– al de personen die begaan zijn met het welzijn van de kinderen
o.a. kleuterleidsters, leerkrachten, schooldirectie, opvoeders …

BEREIKBAARHEID

Het consultatiekabinet is open op werkdagen.
U kunt ons steeds een bezoek brengen, maar het is handig als dit gebeurt na afspraak (tel. 09/3601415)

PERSONEELSLEDEN

Yasko Secelle,: psycho-pedagogisch consulent
Justine Wille: maatschappelijk werker
Herpelinck Nathalie: verpleegster
Tessie De Clercq: dokter

 

Het SYM-ondersteuningsteam

Het SYM-team ondersteunt de scholen van scholengroep 20 bij de begeleiding van hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het ondersteuningsteam werd opgericht op september 2017 naar aanleiding van een aantal wijzigingen aan het M-decreet.

Het SYM-team gaat samen met leerkrachten op weg naar sterk onderwijs voor iedereen. Concreet betekent dit dat het SYM-team mee instaat voor de ondersteuning van leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of IAC of leerlingen met een gemotiveerd verslag die schoollopen in het gewoon onderwijs. Ondertussen staat het SYM-team in voor de ondersteuning van leerlingen van alle types: type basisaanbod, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9.

Vooraleer de ondersteuning voor leerlingen met extra noden kan opgestart worden, moeten er een aantal stappen doorlopen worden met school en CLB.

Vertrekkend vanuit die extra noden, biedt het SYM-team flexibele en op maat gemaakte ondersteuning. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de zorgvragen binnen de school. De ondersteuning kan leerlinggericht , klas- en/of leerkrachtondersteunend of schoolondersteunend zijn.

Het SYM-ondersteuningsteam wordt gecoördineerd door Jolien Mortier en Martine Vermeersch.