Onder ‘evalueren’ en ‘rapporteren’ verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat hierbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook de gedragingen en houdingen als: inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg, orde, sociaal gedrag, volledigheid, ‘leren leren’, …

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door observatie, toetsen, opdrachten, gesprekken, …

In de derde graad leggen leerlingen ook proeven af die peilen naar het verwerken van grotere hoeveelheden leerstof, dit met het oog op de voorbereiding naar het secundair onderwijs.

Al deze gegevens worden genoteerd in een rapport en met u besproken tijdens een oudercontact.

Vier maal per jaar reiken we het rapport uit:

  • rond de herfstvakantie
  • rond de kerstvakantie
  • rond de paasvakantie
  • op het einde van het schooljaar

De exacte data zijn terug te vinden in het schoolreglement, hoofdstuk begeleiding en evaluatie.