Onze visie

In onze veranderende maatschappij leren kinderen op veel verschillende manieren en veel verschillende plekken: in de sportclub, muziekschool, jeugdvereniging, via televisie en internet of gewoon buiten spelen. Veel kinderen maken hier ook gretig gebruik van.

Huiswerk kan dan ook een enorme druk leggen op de vrije tijd van gezinnen. Bovendien kunnen niet alle ouders hun kinderen helpen.

De doelstellingen van huiswerk – leren plannen, zelfstandig werken, de leerstof inoefenen- kan ook op andere manieren bereikt worden.

 

Huiswerk in onze school zijn dus huiswerkopdrachten  die de leerlingen in principe  individueel en zelfstandig kunnen uitvoeren in een minimum van tijd. Is dit niet het geval dan kunnen ouders dit best doorgeven aan de leerkracht.

  • collectief huiswerk (voor alle leerlingen gelijk)

In de eerste graad, 1ste leerjaar

Hier focussen we nog vooral op lezen en dus krijgen leerlingen vooral leesopdrachten mee naar huis. We voorzien hier opdrachten die maximaal 15 à 20 minuten in beslag nemen.

We adviseren ouders hier samen met hun kind hier een leuk en gezellig moment van te maken.

In de eerste graad, 2de leerjaar

Blijft lezen belangrijk, maar er komt bij dat de aangeleerde tafels van vermenigvuldiging kunnen geautomatiseerd worden en de aangeleerde reken strategieën verder ingeoefend. Ook hier voorzien wij maximaal 20 minuten oefentijd.

In de tweede graad (3de en 4de leerjaar)

Naast het inoefenen van aangeleerde strategieën komt hierbij het memoriseren van grotere pakketten leerstof, zelfstandig verzamelen van informatie. Naargelang het leerjaar gaat de hoeveelheid in stijgende lijn. We voorzien hier opdrachten die maximaal 30 minuten in beslag nemen.

In de derde graad (5de en 6de leerjaar)

Ook hier ligt de nadruk op inoefenen en memoriseren van grotere hoeveelheden leerstof  en zelfstandig verzamelen van informatie, voorbereiden van presentaties en spreekbeurten. We voorzien hier opdrachten die maximaal 40 minuten in beslag nemen.

Vanaf het 3de leerjaar kunnen de taken en toetsen  wekelijks in de agenda worden ingepland.

We vragen ouders toezicht te houden op het uitvoeren van de taken,  het is echter niet de bedoeling dat ouders of oudere broers/zussen de opdrachten maken. Ouders kunnen (eventueel via de agenda) feedback geven aan de leerkracht over het verloop van de taak.

Op woensdag voorzien wij geen huiswerk, voor het 1ste tot en met het 3de leerjaar ook niet op vrijdag.

Vanaf het derde leerjaar worden er ook toetsen voorzien die nagaan of de leerstof van één of meerdere periodes goed verwerkt is. Hiervoor kunnen wij de leerlingen vragen om deze voor te bereiden, in te studeren. Dit wordt tijdig medegedeeld, zodoende kunnen de leermomenten gespreid worden.

  • individueel huiswerk (kan verschillen per leerling)

Sommige leerlingen hebben nood aan extra aandacht en zorg. Afhankelijk van de nood en de mogelijke remediëring kan de leerkracht een bundeltje met aangepaste opdrachten voor een individuele leerling voorzien. Samen met de leerling (en/of ouders) wordt dan besproken op welke wijze en wanneer de opdrachten gemaakt worden.

 

Huiswerkklas

De huiswerkklas voorziet dat leerlingen die noodgedwongen even moeten nablijven op school reeds aan het huiswerk kunnen starten. Zij kunnen dan terecht in de refter waar een leerkracht toezicht houdt. De leerkracht kijkt toe op een rustig verloop in de klas, het is echter niet de bedoeling dat er bijles gegeven wordt of taken verbeterd. Hiervoor is de groep te groot,  te divers en dit komt het toezicht niet ten goede. Leerlingen vanaf het 2de leerjaar die niet onmiddellijk na school opgehaald worden, blijven hoe dan ook in de huiswerkklas. Op die manier wordt de opvang bij de kleuters een beetje ontlast.

De huiswerkklas start om 16u en eindigt om 16u45. Ouders kunnen hun kinderen hier afhalen. Om 16u45 worden de leerlingen naar de opvang in de kleutertuin gebracht.

De kostprijs is net zoals de opvang €1.50 per uur, we rekenen vanaf 16u00.